Två personer vars armar och händer kramar en trädstam

En djupare titt på hållbarhet:
Ansvarsfullt inköp och produktion

3 min läsning
Visa mer

På Eucerin har vi en djupare och mer holistisk syn på hållbarhet. Våra ansträngningar sträcker sig längre än det noggranna urvalet av ingredienser för våra formuleringar. Vi ägnar stor uppmärksamhet åt hur de anskaffas, omvandlas till dermokosmetiska formuleringar på våra produktionsanläggningar och slutligen hur vi kan arbeta i partnerskap med våra leverantörer för att främja hållbarhet.


Hållbarhet i vår leveranskedja

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att tillsammans skapa innovationer och kontinuerligt minska våra produkters miljöpåverkan. Detta åtagande är inte begränsat till direkt upphandling av material utan sträcker sig längre än så.

Vår uppförandekod definierar de sociala och ekologiska standarder som vi följer för att uppnå hållbar upphandling. Alla Eucerins leverantörer är skyldiga att känna till dessa standarder och uppfylla dem när det gäller produktkvalitet samt transparenta, rättvisa och ansvarsfulla affärsmetoder.

Det är ett bindande avtal med alla våra leverantörer och förblir ett avgörande kriterium vid urval och efterföljande utvärderingar.

Genom ett nära samarbete med våra leverantörer upprätthåller vi en hållbar leveranskedja. På så sätt säkerställer vi att alla leverantörer tar sitt sociala, ekologiska och ekonomiska ansvar och att våra konsumenter får produkter av hög kvalitet. Dessutom har vi utvecklat specifika åtgärder för material med särskilda hållbarhetsbehov, till exempel palmoljebaserade råvaror.


Ansvarsfull produktion

Energi, vatten och avfall är de tre stora faktorerna som måste beaktas för att en produktionsanläggning ska kunna drivas på det mest ansvarsfulla sättet.

Vindkraftverk synliga på kullarna längs en sjö.

Energi

Vi strävar efter att kontinuerligt minska växthusgaspåverkan från den energi som används i våra produktionsanläggningar. Genom att driva energieffektiviseringsprogram, till exempel genom att använda naturligt ljus och optimerade luftkylningssystem, lyckas vi minska energiförbrukningen i vår produktion. Dessutom har vi ställt om 100% av elförsörjningen för våra anläggningar till förnybara källor, både i produktionen och på våra kontor.

Vatten

Vi genomför årliga riskanalyser för att säkerställa den långsiktiga tillgången på vatten, som utgör en värdefull resurs för våra produktionsanläggningar. Detta syftar till att minimera vattenriskerna och använda denna resurs effektivt. Tack vare toppmoderna avloppsreningsverk i våra produktionscenter har vi en stabil grund för vattenbesparingar, vilka kontinuerligt utvecklas och anpassas efter specifika krav i produktionsprocessen.

Avfall

 Under flera år har vi arbetat på att minska eller eliminera det avfall som vi producerar, i synnerhet vid våra produktionsanläggningar och lager. Som ett miljömedvetet företag anser vi att det är vårt ansvar att hantera oundvikligt avfall på bästa sätt. Därför optimerar vi kontinuerligt våra avfallshanteringssystem och separerar olika typer av avfall, såsom kartong, pappersförpackningar, folie och plast, för att återanvända dem i materialcykeln,  i den utsträckning som avfallshanteringssystemet i respektive land möjliggör detta.

Sedan 2016 har våra egna produktionsanläggningar och stora logistikcenter arbetat mot målet "Zero Waste to Landfill". Istället för att skicka avfall till avfallscentralen återvinner vi det eller låter det förbrännas på ett ansvarsfullt sätt. På detta sätt ger vi ett viktigt bidrag till miljö - och klimatskyddet.


Arbete i partnerskap

Vi anser att verkliga framsteg inom hållbarhet endast kan uppnås genom att engagera alla inom vår värdekedja. Därför för vi en nära och öppen dialog med våra partners.

Leverantörer

Vi har etablerat ett strategiskt leverantörshanteringssystem som bygger på regelbunden dialog och gemensamma projekt för att säkerställa att våra höga krav på produktkvalitet, arbetsvillkor och miljöskydd upprätthålls.

Anställda

Som ett globalt företag strävar vi efter rättvisa arbetsvillkor och ett transparent samarbete baserat på ömsesidig respekt med alla deltagare i värdekedjan. Vi involverar våra medarbetare i våra hållbarhetsinitiativ och främjar personligt engagemang från individer och som ett team.

Konsumenter

Vi kommunicerar öppet med konsumenterna om vårt engagemang för hållbarhet och vår strävan att hitta hållbara produktlösningar. Vi försöker också skapa produkter som gör det möjligt för konsumenterna att leva enligt sina värderingar genom att erbjuda refill-förpackningar och andra miljövänliga lösningar.

Icke-vinstdrivande organisationer

Vi anser att ett aktivt och öppet utbyte med ideella organisationer (NPO:er) om hållbarhetsfrågor är till ömsesidig nytta. Därför har vi ett nära samarbete med sådana organisationer för att adressera ämnen såsom leveranskedjan för palmolja och klimatförändringar.

Mer läsning om hållbarhet