sekretesspolicy
59 min läsning
Visa mer

Din personliga integritet är viktig för oss!

Det är inte bara omvårdnad och skydd av huden som är viktigt för Eucerin. Vi fäster också stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Det är därför vi respekterar din integritet och vill att du ska kunna lita på oss så mycket när det gäller dataskydd som när det gäller hudvård. Vi ser till att alltid vara transparenta med informationen om vad vi använder dina uppgifter till samt hur länge vi kommer att lagra den.

Du kan själv välja i vilket ändamål du vill att dina uppgifter ska användas. För att säkerställa den bästa möjliga säkerheten, överförs informationen alltid till oss i krypterad form. Om du inte längre vill att vi använder dina uppgifter, vänligen informera oss om detta, till exempel via e-post.

Innehåll

 

1.  Generell information

 


2.  Insamling och handling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

 

3.  Ytterligare funktion och tillhörande tjänster som erbjuds (on- och offline)

 

 


4. Invändning eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Eucerin Sekretesspolicy

 

 

1. Generell Information

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om bearbetningen av personuppgifter vid användning av vår webbplats och relaterade tjänster. Denna sekretesspolicy gäller samtliga webbplatser eller tjänster som refererar till denna sekretesspolicy.

   

  1.1. Behandling av personuppgifter

   

  Personuppgifter enligt Art. 4 I EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) är alla uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, e-postadress etc.

    

   1.2. Dataregistreringsansvarig

    

   Ansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med Art. 4 (7) GDPR är: Beiersdorf AB, Theres Svenssons Gata 13, 417 55 Göteborg, Sverige, Postadress: Box 275, SE 401 24 Göteborg, Telfon: +46 31 799 08 00 .(se vårt imprint). Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: [noedataprotection[at]Beiersdorf.com]


   Specifik hantering av uppgfiter kan förekomma under andra registeransvarigas ansvar. Om så är fallet anges det i respektive beskrivning av de aktiviteterna nedan.

    

   1.3 Registrerade användares rättigheter

    

   I egenskap av registrerad användare som påverkas av databehandlingsverksamhet, har du följande rättigheter med hänsyn till dina personuppgifter i enighet med de rättsliga bestämmelserna:

     • Rätt till åtkomst
     • Rätt till rättelse och radering
     • Rätt till begränsning av behandling
     • Rätt till dataportabilitet; och
     • Rätt att invända 

   Du har även rätten att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter. När vi arbetar med ovannämnda rättigheter kan vi komma att be dig om en identitetshandling. För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter se avsnitt 3.1.

    

    


   1.4. Mottagare (generell information)

   Utöver de mottagare som listas i mottagarparagrafen i varje avsnitt nedan överför vi de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalshanterare i enlighet med de syften som krävs. Vi vidarebefordrar även uppgifterna till följande mottagare:

   • Plattforms-/hostingleverantörer kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredje land (länder utanför Europeisk Ekonomiska Samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd finns standardavtalsklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR som ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
   • Analystjänsteleverantörer kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredje land (länder utanför Europeisk Ekonomiska Samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd finns standardavtalsklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR som ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
   • Leverantörer av IT-support kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredje land (länder utanför Europeisk Ekonomiska Samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har standardavtalsklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeparts länder/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
   • Myndigheter: Vi förbehåller oss rätten att i händelse av en rättslig förpliktelse lämna ut information om dig om vi är skyldiga att överlämna den till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ i enlighet med: Art 6 (1) c GDPR (rättslig förpliktelse).

    

   Ytterligare information kan hittas i mottagarparagrafen i varje avsnitt.

    

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    2.  Insamling och handling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

    När du besöker och använder vår webbplats samlar vi redan in personuppgifter. Du kan inom detta avsnitt hitta mer information om webbplatsspecifika processer och verktyg, särskilt från externa partner. Mer information om processer som kan förekomma även i ett offline-sammanhang finns i avsnitt 3.

     

     


    2.1. Hosting

    Syfte/Information: När du besöker och använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server som är tekniskt nödvändiga för att vi skall kunna visa vår webbplats för dig och garantera stabilitet och säkerhet.

    Cookie/verktyg: Typ A. Mer information kan hittas i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.  

    • Plattforms-/hostingleverantörer kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredje land (länder utanför EU). Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
    • Leverantörer av IT-support kommer ha tillgång till personuppgifter från ett tredje land (länder utanför EU), Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
    • Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).
    Radering: Loggfilerna raderas efter sju (7) dagar.
     
    Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

     

     

     


    2.2 Inloggningsfunktioner

    Denna sidan kan erbjuda olika inloggningsfuktioner som beskrivs nedan:

     


    2.2.1 Centraliserad inloggningsprofil

    Syfte/Information: Denna webbplats kan erbjuda dig en centraliserad inloggningsprofil, om denna funktion är aktiverad på webbplatsen och inkluderar ett separat medgivande vid registreringsprocessen: Beiersdorf AG ger dig då, vid registrering, möjligheten att skapa ett konto med ett lösenord ("inloggningsprofil"). Denna profil kommer då skapas i varumärkets centraliserad databas för inloggningsprofiler och skall verifiera att du är den giltiga ägaren till kontot och/eller e-postadressen. Denna databas är generellt bara kopplad till den tjänst du registrerar dig till och hanterar endast själva verifikationen av din inloggningsprofil. Profilen kommer därför bli förmedlad till det relaterade lokala företaget inom Beiersdorf du begär tjänsten för. Om du begär ytterligare tjänster för ett annat företag inom Beiersdorf (t.ex. registrerar en profil för en annan marknad) kan din profil, inkl. ditt lösenord återanvändas för din önskade tjänst inom detta varumärke.

    Cookie/Verktyg: Typ A Mer information kan hittas i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Ansvarig: Ansvarig för den centraliserade inloggningsprofilen är Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Tyskland.
    Kontaktuppgifterna till dataskydssombudet: Dataprotection[at]Beiersdorf.com eller under den personuppgiftsansvariges postadress till "Data Protection Officer"

    Mottagare: Leverantör av plattform/hosting. Överföringar till tredje land är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPS ingåtts. För tredjeländer/företag som ofattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivår. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

    Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering / Återkallelse: Din inloggningsprofil raderas automatiskt så snart du har raderat ditt lokala varumärkeskonto på den registrerade webbplatsen, såvida inte detta strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Om du är registrerad med denna inloggningsprofil på mer än ett lokalt varumärkeskonto kommer din inloggningsprofil att raderas när alla dina lokala varumärkeskonto raderats. En automatisk radering av konton för lokala varumärken sker i allmänhet efter 24 månaders inaktivitet. I det fall du endast skapat denna inloggningsprofil utan att registrera dig på ett konto för ett lokalt varumärke kommer denna inloggningsprofil att raderas automatiskt inom en dag.  

    Rättslig grund: Art. 6 (1) fa GDPR (samtycke; centraliserad inloggningsprofil)

     

    2.2.2 Social Login

    Syfte/Information: För att registrera och login in på ditt konto har du också möjligheten att autentisera dig med din befintliga profil på någon av följande sociala nätverk: Facebook, X, Apple eller Google, och slutligen registrera och logga in. För detta ändamål hittar du på sidan för registrering eller inloggningssidan motsvarande symboler för respektive socialt nätverk som stöds av vår webbplats. Innan en anslutning till de sociala nätverken är upprättad måste du uttryckligen godkänna behandlingen och överföring av uppgifter som beskrivs nedan:

    Genom att klicka på respektive symbol öppnas ett nytt popup-fönster där du måste logga in med dina inloggningsuppgifter för det sociala nätverket. När du loggat in framgångsrikt kommer leverantören av det sociala nätverket att informera dig om vilka uppgifter som kommer att överföras till oss för autentisering som en del av registrerings- eller inloggningsprocessen. Om du har samtyckt till denna dataöverföring kommer de fält som vi behöver för registrering att fyllas med de överförda uppgifterna.

    De uppgifter som krävs för registrering eller inloggning är din e-postadress. Först efter ditt uttryckliga samtycke till användning av de överförda och begärda uppgifterna att lagras av oss och användas för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Det finns ingen koppling utöver autentiseringsprocessen mellan ditt konto som skapats hos oss och ditt konto på motsvarande sociala nätverk. För att genomföra autentiseringsprocessen för registrering och inloggning överförs din IP-adress till respektive leverantör av det sociala nätverket. Vi har inget inflytande på syftet och omfattningen av datainsamlingen och på den fortsatta behandlingen av uppgifterna hos respektive leverantör av sociala nätverk.

    Ansvarig:  När denna funktion tillhandahålls inom centraliserade funktionen för inloggningsprofil är ansvarig Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Tyskland.
    Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Dataprotection[at]Beiersdorf.com eller via ovan angivna postadress, att: ”Data Protection Officer”. I alla andra fall anges den personuppgiftsansvarige i punkt 1.2 ovan.

    Mottagare/Källor: Huvudsakliga tjänsteleverantörer:

    • Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland
    • X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
    • Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
    • Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering: De huvudsakliga tjänsteleverantörerna ansvarar för raderingen.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.4. Betyg och omdömen

    Syfte/Information: Användare kan ha möjligheten att lämna betyg och omdömen av produkter, processer eller andra utvärderingar inom det utbud som webbplatsen erbjuder i enlighet med användarvillkoren. Vi samlar därför de uppgifter du delar med oss när du lämnar information via vår funktion för betyg och omdömen.

    I de fall där webbplatsen kräver ett specifikt medgivande för känsliga uppgifter kommer vi även hantera känslig information (t.ex. via bild eller beskrivning) om din hälsa eller uppgifter kring etniskt ursprung speciellt gällande omdömen för produkter lämpliga för hudproblem.

    Det är ett berättigat intresse för oss att användare kan ge deras fria åsikt om våra produkter och att de omdömena kan visas på tredjepartswebbplats på ett anonymiserat sätt.
    Vi använder de uppgifter du delar för att publicera och underhålla dina betyg och omdömen på vår webbplats i enlighet med användarvillkoren. Ditt omdöme kommer att publiceras med ditt användarnamn/pseudonym.

    Omdömen kan komma att kontrolleras före publicering, för att säkerställa att de uppfyller användarvillkoren. Vi reserverar oss rättigheten att ta bort kommentarer om de är bedöms som olämpliga av tredjepart. Mer information kan du hitta i våra användarvillkor.  Vi använder även de uppgifter du lämnar med vårt berättigade intresse för att säkerställa att ditt omdöme inte är baserat på bedrägeri, automatiska program eller botar. Det är därför möjligt att ett bekräftelsemail skickas till dig för att bekräfta din e-postadress.

    Du kan få e-postmeddelanden i samband med ditt omdöme (t.ex. bekräftelse på godkänd/avvisat omdöme, kommentar till ditt omdöme). Du har när som helst möjlighet att avregistrera dig via en länk i dessa e-postmeddelanden.

    Cookie/Verktyg: Typ A. Mer information kan hittas i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg. 
     
    Mottagare: 
    • Plattforms-/hostingleverantör
    • Kundtjänstleverantör
    • Bedrägeriförebyggande tjänsteleverantör (för publicering på tredjepartswebbplats).
    • Webbplaster för tredje part

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (så som en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering / Invändning:  Användares personuppgifter kommer att raderas eller anonymiserad efter motsvarande begäran om radering. De publicerade omdömena kommer vanligtvis fortsätta vara synliga under det publicerade användarnamnet/pseudonymen om inte separat radering begärs.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR i enlighet med Art. 9 (2) a GDPR (medgivande) Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse)

     

     


    2.5 Cookies

    Denna webbplats använder cookies eller andra tekniker/verktyg så som pixlar, lokal lagring, taggar, ID eller externa tjänster (härefter benämnt som ”Cookies/Verktyg”) och används vid besök eller användning av vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din enhets webbläsare för att spara viss information eller bildfiler, som t.ex. pixlar. Nästa gång du besöker webbplatsen på samma enhet, kommer informationen sparad i cookies att nås på din enhet och överföras antingen till vår webbplats (”Förstaparts-cookies”) eller till en annan webbplats till vilken cookien tillhör (”Tredjeparts-cookies”). 

    Genom den sparade och returnerade informationen kan respektive webbplats känna igen att du redan tagit emot och besökt webbplatsen via din enhets webbläsare. Vi använder den här information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i linje med dina preferenser. I det avseendet är det endast själva cookie som är identifierad på din enhet. Utöver detta kommer dina personuppgifter endast sparas om du uttrycker ditt medgivande eller om det är nödvändigt för att kunna använda den tjänst som erbjuds och erhålls av dig.

     

    Denna webbplats använder följande typer av cookies/verktyg vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:
    • Typ A: Teknisk/användarmätning – för att säkerställa att den efterfrågade tjänsten kan erbjudas, inclusive grundläggande analys. (Inget samtycke krävs enligt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58 EC).
    • Typ B: Funktionella- och prestanda – Ytterligare verktyg för att mäta vår webbplats prestanda/attraktivitet och för att tillhandahålla ytterligare (personaliserade) funktioner.
    • Typ C: Marknadsföring – Verktyg som jobbar över flera webbplatser för att skapa en annonsprofil baserat på användarbeteende

    Du kan hitta mer information i beskrivningen av verktygen som är implementerade på vår webbplats i denna sekretesspolicy. Om webbplatsen använder en plattform för hantering av samtycke kan du även finna mer information på denna.  Observera att verktygen som anges i följande avsnitt kanske inte alltid används. 

     

     

    2.5.1 Consent Manager CMP  (Central plattform för hantering av cookies)

    Syfte/Information: Denna webbplats använder sig av samtyckeshanteringsverktyget  “Consentmanager” (www.consentmanager.net) för att samla in samtycke för databehandling och användning av cookies eller jämförbara funktioner. Med hjälp av ”consentmanager” har du möjligheten att ge ditt samtycke till viss funktionalitet på vår webbplats, t.ex. med syftet att integrera externa element, integrera strömmande innehåll, statistisk analys, mätning och personaliserad annonsering. Med hjälp av “consentmanager” har du möjligheten att ge eller neka ditt samtycke för alla eller enskilda ändamål eller funktioner. De inställningar du har gjort kan också ändras i efterhand. Syftet med att integrera “consentmanager” är att låta användarna av vår webbplats bestämma gällande ovan nämnda funktioner och som en del av framtida användning av webbplatsen även erbjuda möjligheten att ändra inställningar som valts. Genom att använda ”concentmanager” hanteras dina personuppgifter och information från din enhet såsom IP-adress.

    Genom att behandla uppgifterna hjälper consent manager oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. skyldighet att tillhandahålla bevis). Våra intressen i behandlingen ligger i lagringen av användarinställningar och preferenser med avseende på användningen av cookies och andra funktioner. "Consent manager" lagrar dina uppgifter så länge dina användarinställningar är aktiva. 

    Tillhandahållandet av din personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgfiter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten.

    Cookie/Verktyg: Typ A. Mer information kan hittas i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg. 

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör är Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sweden.  Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering: Uppgifterna raderas efter 13 månader. De val du har gjort (medgivande/inställning) kommer att lagras i ett år och kan i cookieinställningarna. Cookieinställningarna hittar du längst ned på startsidan. Du kan alltid rensa din val genom att radera cookies i din webbläsare.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR (situation liknande ett kontrakt) Art. 6 (1) c GDPR (när hantering är nödvändig för efterlevnad av en rättslig skyldighet)

     

     

    2.5.2 Beiersdorf Simplicity

    Syfte/Information: Denna webbplats använder ett verktyg för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Det hjälper oss att se till att webbplatsen fungerar korrekt, särskilt genom att kontrollera webbplatsens funktioner (t.ex. för att upptäcka problem med navigeringen på webbplatsen eller för att säkerställa tillräcklig serverkapacitet). Den statistik som erhålls gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare. Din IP-adress kommer automatiskt att anonymiseras. 

    Cookie/Verktyg: Typ A. Mer information kan hittas i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Leverantör av plattform/hosting

    Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För trejdeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

    Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: De insamlade personuppgifterna raderas efter 1 dag. Din IP-adress anonymiseras omedelbart. Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna här.

    Rättslig grund: Art. 6 (f) GDPR (legitimt intresse för att säkerställa webbplatsens drift statistisk användning)


    2.5.3 Google Analytics

    Syfte/Information: Denna webbplats använder Google Analtyics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. (“Google”). Konfigurationen av Google Analytics har anpassats av oss för att endast fungera för mätning, såvida inte separat samtycke för ytterligare reklamfunktioner har givits.

    Google Analytics använder en specifik form av cookie, som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. De cookies som stalls in av Google Analytics är förstapartscookeis, vilket innebär att de registrerades cookievärden kommer vara olika för varje kund (dvs. det finns inte ett enda Google Analytics cookie-ID som används alla webbplatser som använder Google Analytics). Informationen om din användning av vår webbplats som genereras av denna cookie överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

    Google analytics används endast med en IP-anonymisering. IP-adresserna är anonymiserade som standard av Google och ytterligare av oss.

    Google använder denna informationen för vår räkning för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning.

    Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda den statistik som erhålls för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Vi får även information om funktionaliteten på vår webbplats (till exempel för att upptäcka navigeringsproblem).I konfigurationen av Google Analytics säkerställer vi att Google erhåller dessa uppgifter som ett bearbetningsföretag och får därför inte använda uppgifterna för egna syften. Konfigurationen av “Google Analytics Advertising Features” är oberoende av detta och beskrivs i egen paragraf.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Irland.

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna här.

    Cookie-livslängd: upp till 12 månader (detta gäller endast cookies som har ställts in via denna webbplats) Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     

    2.5.4 A/B Testning

    Syfte/Information: Denna webbplats genomför även analyser av användarbeteende genom så kallad A/B-testning. Vi kan visa dig vår webbplats med något varierat innehåll beroende på ditt profiltilldelning. Detta gör det möjligt för oss att analysera och regelbundet förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare.
    Cookies lagras på din data för dessa analyser. Den information vi samlar in på detta sätt lagras uteslutande på en server inom EU. Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra lämpliga val i inställningen av programvaran för din webbläsare. Innan analys genomförs bearbetas IP-adresserna vidare i förkortad form så att direkt personlig kontakt kan uteslutas. IP-adresserna överförs av din webbläsare och slås inte samman med andra uppgifter som samlas in av oss. 

    Cookie/Verktyg: Typ B. 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Uppgifterna är tillgängliga för våra leverantörer av analystjänster baserade inom EU. 

    Radering/invändning:  Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookieinställningarna hittar du längst ned på startsidan.
    .

    Cookie-livslängd: upp till 2 år (detta gäller endast cookies som har ställts in via denna webbplats) Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.  

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.5  Google Ads (tidigare Adwords)

    Syfte/Information:

     

    Google Ads Konvertering

    Vi använder Google Ads-tjänsterna för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälpa av annonser (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan i förhållande till uppgifterna om annonskampanjerna avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är. Vi vill kunna visa dig annonser som är intressanta för dig för att göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av annonskostnader. Annonserna levereras av Google via så kallade “Ad Servers”. För detta ändamål använder vi annonsserver-cookies genom vilka vissa mått på parametrar för framgång, så som hur många annonser som läggs in eller hur många klick användarna gör, kan mätas. Om du går in på vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Ads en cookie på din enhet. För denna cookie lagras vanligtvis det unika cookie-ID:t, antal annonsintryck per placering (frekvens), sista intrycket (relevant för konvertering efter visning) och opt-out-information (markerar att användaren inte längre vill bil tilltalad) som analysvärden.

    Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker visa sidor på en Ads-kunds webbplats och den cookie som lagras på enheten inte har löpt ut, kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till denna sidan. Varje Ads-kund tilldelas en egen cookie. Cookies kan därför inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i samband med de ovannämnda annonseringsåtgärderna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. På grundval av dessa utvärderingar kan känna igen vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av annonsmaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på grund av denna information.

    På grund av de använda marknadsföringsverktygen startar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som uppkommer genom Googles användning av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår kännedom: Genom integreringen av Ads-konverteringen får Google information om att du har besökt den aktuella delen av vårt utbud på internet eller klickat på ett meddelande från oss. Om du är registrerad via en Google-tjänst kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörerna får tillgång till och lagrar din IP-adress.

     

    Google Ads Remarketing

    Vi använder remarketingfuktionen inom Google Ads-tjänsten. Remarketingfuktionen gör det möjligt för oss att presentera annonser för användare av vår webbplats baserat på deras intressen på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (i Googlesök eller på YouTube, så kallade ”Google-annonser” eller på andra webbplatser). För detta ändamål anlalyseras användarnas interaktion med vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att kunna visa riktad reklam för användare även efter att de besökt vår webbplats, på andra webbplatser. För att göra detta lagrar Google cookies i användarens webbläsare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Google Display Network. Denna cookie används för att registrera dessa användares besök. Numret som används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss enhet.

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Irland. Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Du kan avaktivera detta verktyg via cookieinställningarna. Cookieinställningarna hittar du längst ned på startsidan.

    Cookie-livslängd: upp till 180 dagar (detta gäller endast cookies som har ställts in via denna webbplats)

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

    2.5.6 Google Analytics Advertising Features

    Denna webbplats använder även de utökade funktionerna i Google Analytics (Google Analytics Advertising Features) utöver standardfunktionerna. De funktioner från Google Analytics Advertising Features som är implementerade på denna webbplats inkluderar:
    • Rapportering av visningar från Google Display Network
    • Google Analytics demografi- och intresserapportering
    • Remarketing Audiences baserat på specifika beteende-, demografi- och intressedata och delning av dessa listor med Google Ads
    • Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data i annonssyfte, inkluderat insamling av data via annonscookies och identifierare. Vi använder därför förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och Google annonscookies och identifierare tillsammans för att optimera vår webbplats.
    • Google Signals för att få fler insikter om dig när du är inloggad på ditt Google-konto i webbläsaren du använder för att nå denna webbplats. Denna funktion är endast active om du dessutom har samtyckt till datadelning/annonspersonalisering i dina Google-inställningar

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Information om googles samtyckesläge: Dessutom använder denna webbplats Google Consent Mode. Consent Mode skickar statistisk data via cookie-less pings om huruvida en användare har klicka på en annons eller länk och har landat på vår webbplats (konvertering). De statistiska uppgifterna används sedan med en matematisk modellering för att förbättra den interna rapporteringen. En ping innehåller som standard teknisk information som IP-adress, plattformstyp eller skärmupplösning. Eftersom dessa uppgifter eller kombinationer av dem teoretiskt sett skulle kunna betraktas som personuppgifter av Google Ireland Ltd, har ytterligare åtgärder vidtagits för att säkerställa att pinguppgifterna inte är personuppgifter: Viss information om ping sätts till ett standardvärde av vår server innan den skickas till Google Analytics.

    Mottagare/Källa: Huvudsaklig tjänsteleverantör och källa: Google Ireland Ltd., Irland. 

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan.

    Cookie-livslängd: upp till 12 månader (detta gäller endast cookies som har ställts in via denna webbplats)

    Rättslig grund:  Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.7 Google Campaign Manager 

    Syfte/Information: Denna webbplats använder även Googles onlinemarknadsföringsverktyg Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användare, förbättra rapportering av kampanjprestanda eller för att förebygga att en användare ser samma annons fler än en gång. Google använder ett Cookie ID för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Campaign Manager kan även använda cookie-ID för att samla in så kallade konverteringar relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en Campaign Manager-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och genomför ett köp där.

    Din webbläsare upprättar automatiskt en direkt anslutning till Googles server när du besöker vår webbplats. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom användningen av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår kunskapsnivå: Genom att integrera Campaign Manager får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad via en Google-tjänst kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörerna får tillgång till och lagrar din IP-adress.

    Campaign Manager-cookies (t.ex. namngivna DoubleClick eller Floodlight) kan även låta oss förstå om du genomför vissa åtgärder på vår(a) webbplats(er) efter att du har sett en av våra display-/videoannonser på Google eller andra plattformar via Campaign Manager eller klickat på en sådan (konverteringsspårning). Campaign Manager använder denna cookie för att förstå innehållet med vilket du har interagerat, på vår(a) webbplats(er) för att senare kunna skicka riktad reklam till dig.

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Irland.  Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan.

    Cookie-livslängd: upp till 180 dagar efter senaste interaktion (detta gäller endast cookies som har ställts in via denna webbplats)

    Rättslig grund:  Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.8 Adform

    Syfte/Information: Denna webbplats använder verktyget för marknadsföring på nätet Adform från Adform A/S Danmark. Adform använder spårning på vår webbplats via cookies och liknande spårningsteknik som bygger på ID (kort cookie). Adform-cookien placeras på vår webbplats så snart du gett ditt samtycke. En Adform-cookie placeras också om du tittar på vår annons som placeras på tredje parts webbplatser via Adform och du har gett ditt samtycke till cookies på den webbplatsen.

    Den legala basen för placeringen av Adform-cookies är ditt medgivande. Personlig data samlas in i analyssyfte och för att optimera och anpassa annonskampanjer för Adforms kunder, inklusive oss. Adforms cookie samlar in följande uppgifter från oss eller vårt reklammaterial: Cookie-ID, enhetstyp/ID, tidpunkt då du klickar på webbplatsen eller reklammediet, webbplatsens eller reklammediets URL, information som skickas automatiskt av din enhet (inklusive Språkinställning, IP-adress, demografiska uppgifter) intressedata, sociodemografiska uppgifter som är kopplade till en cookie eller annat ID.

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Adform A/S, Denmark. 

    Gemensamt kontrollansvar: Vi och Adform är gemensamt ansvariga för insamlingen av personuppgifter och deras utlämnande till Adform med hjälp av Adform-cookien och som gemensamt ansvariga. I avtalet fastställs vem som är ansvarig för att vissa dataskyddskyldigheter uppfylls och vem som är ansvarig för uppföljning i samband med dina dataskyddsrättigheter. Adform ansvarar för att svara på dina förfrågningar och för dina dataskyddsrättigheter (t.ex. skyldigheten att tillhandahålla information, din rätt att invända etc). För att utöva dina rättigheter kan du kontakta Adform på följande länk. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Du kan också kontakta oss om detta. Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla ditt samtycke till cookies genom att kontakta Adform eller avaktivera verktygen enligt nedan.

    När Adform behandlar uppgifterna för egna ändamål är Adform den enda personuppgiftsansvariga och ensam ansvarig för optimeringen av reklamkampanjer och målgrupper. Adform kommer att analysera de uppgifter som samlas in via cookies och ID för att kunna leverera riktade annonsköp för Adforms kunders räkning (iklusive oss), i enlighet med vad som anges i Adforms integritetspolicy. Klicka här för ytterligare information om Adforms behandling, inklusive när Adform raderar dina uppgifter. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse:  Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Cookie-livslängd: upp till 180 dagar efter senaste interaktion (detta gäller endast cookies som har ställts in via denna webbplats) Maximum lagringsperiod för uppgifter: upp till 13 månader.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke) 

     

     

    2.5.9 (Website) Facebook Custom Audiences / Conversion (“Facebook Pixel”)

    Syfte/Information: Denna webbplats använder den så kallade ”Facebook-pixeln” och konverterings-API:n för det sociala nätverket ”Facebook” från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) för följande ändamål:

    • Facebook (webbplats) Anpassade Målgrupper Vi använder Facebook-pixeln och konverterings-API:n för remarketingändamål för att kunna kontakta dig igenom inom 180 dagar. Detta gör det möjligt för oss att visa intressebaserade annonser (”Facebook Ads”) till webbplatsens användare när de besöker det sociala nätverket ”Facebook” eller andra webbplatser som också använder detta verktyg. På detta sätt fullföljer vi intresset av att visa annonser som är av intresse för dig för att göra vår webbplats och våra erbjudanden mer intressanta för dig.
    • Facebook konvertering Vi använder även Facebook-pixeln och konverterings-API:n för att säkerställa att våra Facebook-annoser matchar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickad på en Facebook-annons (så kallad ”konvertering”).

    På grund av marknadsföringsverktyg som används (Facebook-Pixeln och konverterings-API:n) upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern så snart du har godkänt användning av cookies som kräver ditt samtycke. Genom integrationen av Facebook-pixeln och användningen av konverterings-API:n får Facebook information om att du besökt motsvarande webbplats i vår internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Facebooks behandling av dessa uppgifter sker inom ramen för Facebooks datapolicy. Särskild information och detaljer om Facebook-pixeln, konverterings-API:n och dess funktionalitet finns också i Facebooks hjälpavsnitt.

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Gemensam registeransvarig: Vi är delat ansvariga tillsammans med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) för insamlingen och överföringen av uppgifter i denna process. Detta gäller för följande ändamål:

    • Framtagning av individualiserade och lämpliga annonser och optimering av dessa.
    • Leverans av kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. via Messenger)

    Följande processer omfattas därför inte av den gemensamma kontrollen:

    • Den process som äger rum efter insamlingen och överföringen ligger ensamt inom Metas ansvarsområde.
    • Utarbetandet av rapporter och analyser i aggregerad och anonymiserad form utförs som bearbetare och är därför inom vårt ansvarsområde.

    Vi har ingått ett avtal kopplat till detta med Meta gällande gemensamt kontrollansvar, som kan läsas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
    Detta avtal definierar de respektive ansvaren för att uppfylla skyldigheten enligt GDPR med hänsyn till gemensamt kontrollansvar.
    Kontaktuppgifter för den dataregisteransvarige och Metas dataskyddsombud finns här: https://www.facebook.com/about/privacy.
    Vi har kommit överens med Meta om att Meta kan användas som kontaktpunkt för utövandet av de registrerades rättigheter (se avsnitt 1.3). Utan att det påverkar detta är jurisdiktionen för de registrerades rättigheter inte begränsade.

    Ytterligare information om hur Meta behandlar personuppgifter, inklusive dess rättsliga grund och ytterligare information om de registrerades rättigheter finns här: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi överför uppgifterna inom ramen för gemensamt kontrollansvar baserat på det legitima intresset enligt Art. 6 (1) f GDPR. Information om villkor för datasäkerhet finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms och information gällande behandling på grundval av standardklausuler finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna här och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

    Cookie-livslängd: upp till 180 dagar efter senaste interaktion (detta gäller endast cookies som ställts in via denna webbplats)

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke) 

     

     


    2.5.10 Commerce Connector

    Syfte/Information: På vår webbplats tillhandahåller vi en lista med olika återförsäljare online där du kan köpa våra produkter. Om du klickar på en länk till en av återförsäljarna kommer du bli skickad till produktsidan hos den valda återförsäljaren och vår partner – Commerce Connector GmbH, - kommer generera ett pseudonymt ID genom att använda din användaragent och IP-adress. Om du gör ett köp på den valda återförsäljaren inom 30 dagar får Commerce Connector en generell information om ditt köp när du slutgjort detta och nått sidan med orderbekräftelsen.

    Commerce Connector delar anonyma statistik med oss.

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Commerce Connector GmbH, Tyskland. 

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

    Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Pseudonym spårning i 30 dagar

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke) 

     

     

    2.5.12 Pinterest Pixel

    Syfte/Information: Denna webbplats använder Pinterest-pixeln från det sociala nätverket “Pinterest” för remarketing för att kunna rikta sig till dig och andra webbplatser som också använder metoden. På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servern så snart du har godkänt användning av cookies som kräver samtycke.

    Genom integreringen av Pinterest-pixeln får Pinterest information om att du har kopplat upp mot den motsvarande webbsidan på vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på Pinterest kan Pinterest tilldela besöket till ditt konto. Förutom IP-adressen och marknadsföringsidentifieraren får Pinterest också information om den använda slutenheten, den besökta webbplatsen och tiden och kan tilldela dessa uppgifter till ditt Pinterest-konto. Pinterest behandlar dessa uppgifter på eget ansvar. Vi har inget inflytande över Pinterests datainsamling och vidare bearbetning av dem.

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Pinterest Europe Limited, Irland.

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå.  För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Du kan avaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Cookie-livslängd: upp till 180 dagar efter senaste interaktion (detta gäller endast cookies som ställts in via denna webbplats)

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.13 Floodlight activities/ DV360

    Syfte/Information: Denna webbplats använder DV360:s Floodlight Tag för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, för att begränsa hur ofta du får se en vissa annons och för att endast visa annonser som är relevanta för dig och dina intressen. I synnerhet samlas och lagras information om annonserna du klickar på, liksom ditt tidigare användarbeteende på tredjeparts webbplatser. Google använder ett Cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan på så sätt förhindra att de visas med än en gång. Google kan även använda Cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som relaterar till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en Google-annons och senare besöker vår webbplats med samma webbplats och köper något där.

    Dessa cookies innehåller inga personuppgifter som e-postadresser, namn eller adresser. På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Genom integreringen av Floodlight-taggen får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. 

    Floodlight-taggar som används gör det även möjligt för oss att förstå om du utför visa åtgärder på vår webbplats efter att du reagerat på en av våra display-/videoannonser på en annan plattform eller klickat på den (konverteringsspårning). Google använder denna cookie för att förstå det innehåll du interagerat med på våra webbplatser för att senare kunna skicka riktad reklam till dig. 

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Irland. Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå.  För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/återkallelse: Du kan inaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Cookie-livslängd: upp till 180 dagar efter senaste interaktion (detta gäller endast de cookies som ställts in via denna webbplats)

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.14 Sociala plugins

    Syfte/Information: Sociala pluginprogram (“plug-ins”) från sociala nätverk (Facebook, X, Pinterest) används av våra webbplatser, särskilt knappen ”Dela” eller ”Dela med vänner” från Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Dessa plug-ins är vanligtvis märkta med en Facebook-logotyp. Utöver Facebook, använder vi plugin-program från X (Leverantör: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och Pinterest (Leverantör: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

    Av dataskyddsskäl har vi medvetet valt att inte använda direkta plugins från sociala nätverk på våra webbplatser. Istället använder vi lösningen ”Shariff”. Med hjälp av Shariff kan vi själva avgöra när och om uppgifter överförs till operatören av respektive socialt nätverk. Därför sker ingen automatisk överföring av uppgifter till sociala nätverk så som Facebook, X eller Pintrest när du besöker vår webbplats. Uppgifterna överförs till sociala nätverk endast om du aktivt klickar på respektive knapp för sociala nätverk. I detta fall startar din webbläsare en anslutning till respektive socialt nätverks servrar.

    Genom att klicka på respektive knapp (t.ex. ”Skicka vidare”, ”Dela”, eller ”Dela med vänner”) godkänner du att din webbplats skapar en koppling till respektive socialt nätverks servrar och överför användningsuppgifter till respektive operatör av det sociala nätverket och vice versa. Vi har inget inflytande över arten och omfattningen av de uppgifter som sedan samlas in av de sociala nätverken. 

    Leverantörerna av de sociala nätverken lagrar de uppgifter som samlats in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att visa efterfrågestyrd reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakt respektive plug-inleverantör för att utöva denna rätt. Genom pluginprogrammen erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det med intressant för dig som användare.

    Mottagare: Huvudsakliga tjänsteleverantörer: 

    • Meta Platforms Ireland, Irland
    • X Corp, USA
    • Pinterest Inc., USA.

     

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering: De huvudsakliga tjänsteleverantörerna ansvarar för raderingen.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     

    2.5.15 YouTube-Videos

    Syfte/Information: Vi har integrerat YouTube-videos på vår webbplats, som lagras på http://www.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i ”utökat dataskyddsläge”, dvs. inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube om du inte klickar på videorna för att börja spela upp dem. Först när du spelar upp videorna överförs de uppgifter som avses i nästa stycke till Youtube. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring.

    Genom att spela upp videorna får YouTube information om att du har kommit till motsvarande underside på vår webbplats och kan placera ytterligare verktyg i marknadsföringssyfte. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direct till ditt konto..

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/återkallelse: Den huvudsakliga tjänsteleverantören har ansvar för raderingen. Du kan inaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.16 Google Tag Manager

    Syfte/Information: Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör det möjligt att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Detta innebär att inga kakor används och inga personuppgifter lagras. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur samlar in uppgifter vid behov. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookie-nivå förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementerats av Google Tag Manager.

    Cookie/Verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Irland. Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering: Google Tag Manager lagrar inga personuppgifter.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR (legitimt intresse)

     


    2.5.17 Google Maps

    Syfte/Information: Denna webbplats använder tjänsten Google Maps för att visa kartmaterial och/eller visa vägbeskrivningar (t.ex. i vår funktion ”sök efter återförsäljare”). När du använder tjänsten överförs information om din användning av denna webbplats och din IP-adress till en server tillhörande Google i USA. Detta händer oavsett om du har ett Google-konto genom vilket du är inloggad eller om det inte existerar något användarkonto. Google kan även lägga till ytterligare verktyg i marknadsföringssyfte. Om du är inloggad med ett Google-konto kommer dina uppgifter att direkt kopplas till ditt konto. Mer information om syftet och omfattningen av insamlingen av uppgifter och hur dessa behandlas av Google kan hittas på https://www.google.com/policies/privacy/.

    Cookie/Verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Google LLC, USA. Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Ansvar för raderingen ligger hos den huvudsakliga tjänsteleverantören. Du kan inaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Rättslig grund:  Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.18 Loyjoy chat

    Syfte/Information: Denna webbplats erbjuder tjänsten att ha en personlig dialog med oss. I vår chat kan du ställa frågor, eller via chatbot delta i undersökningar eller utlottningar och beställa nyhetsbrev eller bli en del av lojalitetsprogrammet. Vi samlar därför in kommunikation-/interaktionsuppgifter som förses av dig. Detta ger oss även möjligheten att analysera och utvärdera dem i statistiskt syfte.

    Cookie/Verktyg: Typ B. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Loyjoy GmbH, Muenster Tyskland. Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse: Chatdialogen inom chatboten kommer automatiskt att raderas efter 365 dagar. Användaren har möjligheten att radera uppgifterna tidigare i den meny som finns i chatboten och att använda ytterligare integritetsrättigheter. Beroende på det valda syftet (utlottning, undersökning, nyhetsbrev etc.) varierar lagringsperioderna på uppgifterna som nämnt i de respektive kontexterna som gäller (se nedan).

    Om det finns en livechatt med en agent raderas chattarna efter 7 dagar. Beroende på förfrågan kan chattarna användas för att uppfylla din begäran enligt beskrivningen i avsnitt 3.1  (kontakt/kommunikation/samarbete). I dessa fall gäller raderingstiden i enlighet med detta.

    Du kan invaktivera detta verktyg via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Cookie-livslängd: upp till 24 månader (detta gäller endast de cookies som har ställts in av denna webbplats)

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.21 Hotjar

    Syfte/ Information:Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att omptimera denna tjänst och upplevelse. Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka, vad användare giller och inte gillar, etc.) och det gör det möjligt för oss att bygga och underhålla vår tjänst med användarfeedback.

    Hotjar använder cookies och andra tekniker för att samla in uppgifter på användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (behandlas under din session och lagras i en anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), information gällande webbläsare, geografisk plats (endast land) och det föredragna språk som används för att visa vår webbplats. Inspelningar från Hotjar kan inte registrera dina personuppgifter så som inloggningar på konton eller betalningsdetaljer då text är uteslutet. Hotjar lagrar denna information på uppdrag av oss i en pseudonymiserad användarprofil. Cookies används för att återskapa en ses>sion och Hotjar är kontraktuellt förbjudna att sälja uppgifterna som samlas in på uppdrag av oss.

    Cookie/Verktyg: Typ B. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Hotjar Ltd, Malta. Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/ Återkallelse: Vi lagrar temporärt IP-adresser av besökare av vår webbplats för kopplad prestandamätning (dvs. uppgifter relaterade till hur väl vår mjukvara presterar på vår webbplats) och för att bevaka och följa upp fel i tillämpningen. Vi har aldrig access till dessa IP-adresser utan något behov för drift eller säkerhet. Vi raderar dessa IP-adresser automatiskt inom trettio (30) kalenderdagar. Inspelningar från Hotjar raderas efter varje session.

    Du kan inaktivera detta verktyg via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Cookie-livslängd: upp till 365 dagar efter senaste interaktion (detta gäller endast cookies som ställts in av denna webbplats)

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.22 Friendly Captcha 

    Syfte/Information: Denna sida använder i vissa fall Friendly Captcha för att undvika automatiska program/robotar för textfält. Det hjälper till att stödja säkerheten på vår webbplats och undvika SPAM för användarna. Det är också vårt legitima intresse och uppfyller vår rättsliga skyldighet. Ytterligare information: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

    Cookie/Verktyg: Typ A. Med information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Friendly Captcha GmbH, Germany.  Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse:  IP-adressen kommer omedelbart efter insamling att anonymiseras.

    Rättslig grund:  Art. 6 (1) c GDPR (när behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling i enlighet med det legitima intresse som beskrivs ovan).

     

     


    2.5.23 Contentsquare 

    Syfte/Information: Denna sida använder Contentsquare, ett cookiebaserat analystjänst från Contentsquare GmbH ("contentsquare"). Contentsquare hanterar användares IP-adresser för geolokalisering (stadsnivå) och problemsökning. Vi använder Contensquare för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda statistik för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Utöver detta får vi även information om funktionaliteten av vår webbplats (t.ex. genom att upptäcka navigationsproblem). 

    Cookie/Verktyg: Typ B. Med information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Huvudsaklig tjänsteleverantör: Contentsquare Implerstrasse 25a, 81371 München, Tyskland.  Generell översikt av Contentsquare säkerhet och sekretesspolicy: https://contentsquare.com/privacy-center/ . Överföring till tredjepartsländer är möjligt. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse:  Du kan inaktivera Contentsquare via dina cookieinställningar. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan.  

    Max lagring av IP-adress: 3 dagar.

    Cookie-livslängd: up till 13 månader (detta gäller endast cookies som har ställts in av denna webplats).

    Rättslig grund:  Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

     


    2.5.25 TikTok Pixel 

    Syfte/Information: Denna sida använder den så kallade TikTok-pixeln från det social nätverket TikTok (För EU: TikTok Technology Limited, Ireland och TikTok Information Technologies UK Limited, Storbritannien). Detta gör det möjligt för användare av vår webbplats att bli kontaktade igen när de besöker det social nätverket "TikTok".

    Genom TikTok-pixeln upprättar din webbläsare en direkt anslutning till TikToks servrar så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver samtycke. Pixeln får informaiton om att du besökt en viss sida på vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. TikTok använder sedan dessa uppgifter för att visa riktad och personlig reklam till sina användare och för att skapa intressebaserade användarprofiler. De uppgifter som samlas in från användare är anonyma för oss och används endast för att mäta annonsernas effektivitet.

    TikTok får också din IP-adress och annan information om användarens enhet, till exempel marknadsföringsidentifierare, använd enhet, besökt webbplats och tid. TikTok använder dessa uppgifter för att kunna identifiera användare av vår webbplats och för att koppla deras handlingar till ett "TikTok"-användarkonto. TikTok behandlar dessa uppgifter på eget ansvar från och med överföringen. Vi har inget inflytande över TikToks fortsatta behandling.

    Information om hur TikTok samlar in, använder och skyddar den information som samlats in med TikTok-pixeln finns i detalj  sekretesspolicyn för TikTok-användare: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

    Cookie/verktyg: Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare: Gemensam kontrollant: Vi är gemensamt ansvariga med TikTok Technology Limited, Irland och TikTok Information Technologies UK Limited, Storbritannien (TikTok) för insamling och överföring av uppgifter som en del av denna process. Detta gäller för följande ändamål:
    - Mätning och insiktsrapportering
    - Insamling och överföring av data från utvecklare och/eller händelsedata

    Följande behandlingar omfattas därför inte av den gemensamma behandlingen:
    - Fastställande och förbättring av annonsers relevans för enskilda personer.
    - Optimering av TikToks annonsleverans.
    - Förbättringar avanvändarsäkerheten, forskning, utveckling för att upprätthålla och förbättra integriteten hos TikToks produkter och tjänster.

    Vi har ingått ett avtal med TikTok om gemensamt kontrollansvar, som kan nås här:
    https://ads.tiktok.com/i18n/offical/policy/jurisdiction-specific-terms. Avtalet definierar respektive ansvar för att uppfylla skyldigheten enligt GDPR med avseende på gemensamt kontrollansvar.

    Kontaktuppgifterna för den registeransvarige och Metas skyddsombud finns här: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

    Vi har kommit överens med TikTok om att TikTok kan användas som kontaktpunkt för utövandet av den registrerades rättigheter. Utan att det påverkar detta är jurisdiktionen för de registrerades rättigheter inte begränsade. 

    Vi överför uppgifter inom ramen för gemensamt kontrollansvar baserat på det legitima intresset enligt Art. 6 (1) f GDPR.

    Överföring till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd har standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

    Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/återkallelse: Du kan avaktivera det här verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna hittar du längst ned på startsidan. 

    Cookie livslängd: Upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats)

    Rättslig grund: Art. 6(1)a GDPR (Samtycke)

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    3. Ytterligare tjänster som erbjuds (on- och offline)

    Utöver onlineanvändning av vår webbplats erbjuder vi flera olika tjänster, för vilka vi behandlar personuppgifter även offline. I motsats till punkt 1.2 är det i vissa fall ett företag inom Beiersdorf som är registeransvarig för de tjänster som erbjuds nedan, vilket du redan namngivits som en del av kommunikationen. Om det därför hänvisas till avsnitt inom denna sekretesspolicy, t.ex. genom länkning, och en registeransvarig redan har namngivits, t.ex. genom en sidfot/signatur i ett e-postmeddelande eller kampanjkort, är denna person registeransvarig i enlighet med Art. 4 nr. 7 GDPR.

     


    3.1 Kontakt/Kommunikation/Samarbete

    Syfte/Information:  När du kommunicerar och/eller samarbetar med oss, t.ex. genom e-post eller kontaktformulär på vår webbplats eller platform för datautbyte, i egenskap av konsument, testperson, samarbetspartner eller kund kommer de uppgifter du delar (din e-postadress, i förekommande fall ditt namn och telefonnummer eller andra personuppgifter som delats under konversationen) att lagras och behandlas av oss för att t.ex. besvara dina frågor, förfrågningar eller i det syftet att bedriva affärsrelaterad korrespondens.  

    Med hänsyn till samarbetet med våra leverantörer har vi implementerat en intern utvärderingsprocess som, i vårt legtima intresse, syftar till att förbättra affärsrelationen genom att utarbeta en ”handlingsplan”. I regel behandlar vi endast information om företaget men slutsatser kan dras om dig som kontaktperson om kommunikationen med leverantörer granskas med avseende på svarstid, tillförlitlighet och transparens. När du kontakter oss via telefon som konsument kan vi komma att fråga om samtalet får spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte. Om du samtycker till inspelning kommer vi hantera all information du delar med oss under samtalet (kommunikationsinnehåll, möjligen även känsliga hälsouppgifter samt ditt telefonnummer och andra personuppgifter). När vi behandlar uppgifter som uppstår under kommunikationen har vi ett legitimt intresse av att behandla uppgifterna i enlighet med rättsliga krav, för intern kontroll eller i enlighet med respektive kommunikationsförfrågan.

    Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten. 

    Mottagare och källor: I syfte att bekämpa terrorism är vi enligt lag skyldig att göra en jämförelse med sanktionslistor. Därför behandlar vi även dina uppgifter för att uppfylla de rättsliga kraven för jämförelse med dessa listor. Dessutom behandlar vi dina uppgifter inom Beiersdorf-koncernen för att förebygga och utreda brott och andra oegentligheter, bedöma och kontrollera risker, för intern kommunikation och för motsvarande administrativa ändamål. Om ett anknutet företag rapporterar ett behov av att arbeta med dig som leverantör, kommer iv att dela våra erfarenheter av att arbeta med dig med det anknutna företaget.

    Om du är en affärspartner kommer vi att jämföra dina uppgifter med publicerade listor över vilseledande leverantörer (t.ex. varningslistor från World Intellectual Property Organization och Bundesanzeiger Verlag GmbH) för att fatta ett välgrundat beslut om potentiella betalningar. Vi kontrollerar även regelbundet din kreditvärdighet I visa fall (t.ex. vid ingående av avtal). Vårt legitima intresse är att minimera den finansiella risken. I detta syfte samarbetar vi med kreditupplysningsföretag från vilka vi mottar de nödvändiga uppgifterna. För detta syfta överför vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till kreditupplysningsföretagen.

    Om du är en affärskund eller partner kan det vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till potentiella köpare som en del av företagstransaktionen. I samband med due diligence behandlas vanligtvis anonymiserade uppgifter. Det kan dock vara nödvändigt  specifika enskilda fall att behandla personuppgifter. Vårt legitima intresse ligger i genomförandet av företagstransaktionen.

     

    Dessutom överför vi uppgifterna till följande mottagare:

    • Leverantör av kund- och konsumenttjänst
    • Plattform/hostingleverantörer 

     

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering /Invändning: Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändigt, såvida det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider som måste iakttas. Vid konsumentförfrågningar via vårt interna konsumenthanteringsverktyg raderas personuppgifterna vanligtvis efter ett år, om inga andra lagstadgade lagringsperioder gäller. Som ett undantag kommer uppgifterna lagras längre om uppgifterna är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Samtalsinspelningar lagras i högst 90 dagar. Du kan invända mot dessa behandlingar enligt villkoren i avsnitt 4.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR tillsammans med Art. 9 (2) a GDPR (samtycke: telefoninspelning)Art. 6 (1) b GDPR (vid behandling inom ramen för ett avtal eller en situation som liknar ett avtal)  Art. 6 (1) c GDPR (när behandling är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse) Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling i enlighet med det legitima intresse som beskrivs ovan).

     

     

     


    3.2 Nyhetsbrev

    Syfte/Information: Nyhetsbrevet innehåller nyheter, erbjudanden och ytterligare information från de utvalda varumärken från Beiersdorf. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet, kommer du motta personlig information i enlighet med det samtycke du givit om produkter, tjänster eller förslag på deltaganden i kampanjer, så som tävlingar eller produkttester via e-post.

    Med din registrering på nyhetsbrevet kommer du motta nyhetsbrev anpassade till dina behov (om nyhetsbrevet är ”personligt”, ”individualiserat” eller ”skräddarsytt”). Vi utvärderar köp- och klickbeteende på våra webbplatser eller inom nyhetsbrevet med syfte att sammanställa information som är relevant för dig. Om denna webbplats erbjuder ett lojalitetsprogram är nyhetsbrev en del av lojalitetsprogrammet. 

    Mottagare:

    • Plattform/hostingleverantörer 
    • Kundtjänstleverantör
    • Externa byråer för stöd till nyhetsbrev

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering / Återkallelse: Dessa insamlade uppgifter raderas automatiskt senast efter 24 månader om inget svar ges på nyhetsbrevet, t.ex. genom öppnande (inaktivitet). Om du inte längre önskar motta nyhetsbrevet kan du närsomhelst avsluta din prenumeration. Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev så kommer du guidas genom processen för att avsluta din prenumeration, eller skicka din återkallelse via e-post. Om din profil inte har verifierats via den så kallade dubble opt-in-processen kommer din profil raderas senast efter 6 månader.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

     

    3.3 Kampanjer (t.ex. utlottningar, tävlingar, produkttester)

    Syfte/Information: När du deltar i lotterier, tävlingar och liknande kampanjer använder vi den personliga informationen du lämnar för att genomföra kampanjen. Ytterligare information om ändamålen finns i respektive villkor för kampanjen.

    Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten.

    Mottagare:

    • Leverantör av plattform/hosting
    • Kundtjänsteleverantörer
    • Leverantör av frakttjänster (t.ex. för att skicka prover, priser)
    • Externa byråer för stöd i kampanjer
    • Betalningsleverantör (t.ex. cashback)

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering:  Dina uppgifter kommer att raderas efter att kampanjen har avslutats (se deltagarvillkoren), såvida detta inte strider mot lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter eller preskriptionstider. 

    Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett avtal)

     

     

     


    3.4 Lojalitetsprogram

    Syfte/Information: Syftet med detta program är att ge dig som medlem en personlig upplevelse. När du registrerar dig för vårt lojalitetsprogram (online eller offline)  får du exklusivt och personligt innehåll som nyhetsbrev, produktprover eller specialerbjudanden, t.ex. via e-post, post, SMS eller onlineannonsering i våra egna eller tredjepartskanaler som sociala medier (t.ex. Facebook). För detta ändamål använder vi den kontaktinformation du tillhandahåller (t.ex. e-postadress, postadress, telefonnummer) och eventuell kontaktinformation som är kopplad till dina profiler i sociala medier. Denna kontaktinformation kommer att matchas i hashad form med leverantörerna av sociala medier.

    För att ge dig en relevant individualiserad upplevelse – dvs vid rätt tidpunkt, via rätt kanal, med det innehåll som är relevant för dig och med rätt, personligt meddelande – kopplar vi ihop dina uppgifter och berikar dem med ytterligare information, t.ex. geodata och profildata från alla kontaktpunkter, inklusive webbplatser och sociala mediekanaler. I detta syfte utvärderar vi också ditt (tidigare) klick-, e-postöppnings-, köp- och surfbeteende på vår och andra webbplatser/appar, sociala medier (t.ex. i samband med annonser som placerats) eller inom nyhetsbrevet för att kunna sätta samman det innehåll som är relevant för dig.

    Detta omfattar även uppgifter från webbhandeln om denna webbplats tillhandahåller en webbhandel. Vi kan också härleda din aktivitetsstatus från detta och automatiskt radera ditt konto vid inaktivitet (se nedan). dessutom använder vi dessa uppgifter för att kontakta dig individuellt, med hänsyn till köptransaktioner som har inletts eller slutförts. Vi skapar därför en användarprofil för sammanställning av personligt innehåll.

    Dessutom kan känslig uppgifter som hälsouppgifter (allergier eller hudåkommor) samlas in. Vi behandlar dessa dock endast om du har samtyckt till detta. Slutligen använder vi också dina uppgifter för att analyser och förbättra effektiviteten i våra tjänster. Dina uppgifter kommer därför att lagras och användas för marknadsanalys och produktinformation. Detta omfattar även information som du lämnar i samband med kampanjer/aktiviteter.

    Mottagare:

    • Leverantör av plattform/hosting
    • Kundtjänsteleverantörer
    • Leverantör av frakttjänster (t.ex. för att skicka prover)
    • Externa byråer för stöd i kampanjer
    • Social medier
    • Leverantör av marknadsföring online, enligt beskrivningen i avsnitt 2. under "cookies/verktyg".

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering/Återkallelse/Invändning: Dina uppgifter kommer att raderas så snart du har raderat ditt konto/din profil, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. För att radera dina uppgifter loggar du in på ditt konto och använder motsvarande raderingsfunktion eller skickar oss ditt återkallande av databehandling via e-post. Du kan också invända mot enskilda kontaktmetoder i ditt konto/profil genom att avaktivera kontaktmetoden. Alternativt kan du också begära detta via kontaktformuläret. Vi raderar automatiskt dina personuppgifter senast efter 24 månaders inaktivitet. Om din profil inte har verifierats under den så kallade dubbla opt-in-processen raderas din profil senast efter 6 månader.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) f) GDPR (legitimt intresse: analys och förbättring av våra tjänsters effektivitet och kombinationen av profilen med uppgifter I vårt legitima intresse). Art. 6 (1) a, Art. 9 (2) a GDPR (samtycke lojalitetsprogram).

     

     

     


    3.5 Postutskick

    Syfte/Information: Som utvald kund, affärspartner, testperson och/eller konsument, får du också individuell produktinformation, erbjudanden, nyheter och produktprover från oss per post (brev).  Detta ä ren särskild form av direktmarknadsföring som också är vårt legitima intresse och stärker lojaliteten genom att ge de ovannämnda personerna exklusiv information.

    Mottagare:

    • Leverantör av plattform/hosting
    • Leverantör av kommunikationstjänster
    • Leverantör av frakttjänster 

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

     

    Radering / Invändning: Dina uppgifter kommer raderas så fort du har avregistrerat dig, såvida inte detta strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Du kan avregistrera dig eller invända mot ytterligare postutskick enligt vad som anges i brevet eller i avsnitt 4 nedan. Vi raderar dessutom dina personuppgifter senast automatiskt efter 24 månaders inaktivitet (t.ex. när du inte använder de skickade kupongerna).

    Rättslig grund:  Art. 6 (1) f GDPR (legitimt intresse)

     

     

     


    3.6 Undersökningar

    Syfte/Information: När du deltar i en undersökning eller liknande kampanj kommer behandlar vi dina personuppgifter för det syfte som beskrivs i samtycket. De insamlade uppgifterna omfattar frågor kring det avsedda syftet med undersökningen eller liknande kampanj samt ytterligare sociodemografisk information om dig. Du kan delta utan att identifiera dig själva, om inte detta har ingått i samtycket. För vissa undersökningar är det nödvändigt att tekniskt säkerställa att inget dubbelt deltagande eller återupptagande av undersökningen är möjligt. Detta kan göras till exempel genom användning av individualiserade länkar eller cookies.

    Cookie/Verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet 2.5 Cookies/Verktyg.

    Mottagare:

    • Leverantörer av Plattformar/hosting
    • Leverantör av tjänster för hantering av konsumenter
    • Externa byråer för stöd till undersökningar

    Överföring till tredjepartsland är möjlig. Som en lämplig skyddsåtgärd har avtalsmässiga standardklausuler i enlighet med Art. 46 GDPR ingåtts. För tredjepartsländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare kan hittas i avsnittet 1.4 Mottagare (generell information).

    Radering:  Dina uppgifter kommer raderas efter den slutgiltiga behandlingen av undersökningen eller liknande kampanj (se villkoren för deltagande), såvida detta inte strider mot lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter eller preskriptionstider. Vanligtvis kommer uppgifterna att raderas efter två (2) år. 
    Livslängd för Cookie: upp till 180 dagar (detta gäller endast för cookies som har satts upp av denna webbplats.

    Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)


     

     

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

    4.  Invändning eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

    Om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1) enligt GDPR) till bearbetning av dina personuppgifter, kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande påverkar tillåtandet av hantering av dina personuppgifter efter tidpunkten du har meddelat oss om detta.

    Oaserar behandlingen av dina personuppgifter på överväganden av intressen (Art.  6 (1) f GDPR), kan du invända mot hanteringen. Detta är fallet om hanteringen inte är  nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i beskrivning av funktionerna och tjänsterna. Vid en dylik invändning ber vi dig att förklara skälen till att vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort. Om din invändning är berättigad, kommer vi att undersöka situationen och antingen avsluta eller korrigera databehandlingen, eller påvisa våra skyddsvärda skäl i vilka vi kommer grunda vår fortsätta hanteringen. 

    Naturligtvis kan du alltid invända mot hanteringen av dina personuppgifter som används för annonsering eller dataanalys när som helst. Du kan informera oss om din invändning genom de nedan nämnda kontaktuppgifterna för den personuppgiftsansvarige.

     

     

    Beiersdorf Logo

    Huvudkontor Norden

    Besöksadress: 

    Theres Svenssons Gata 13
    417 55 Göteborg
    Sweden

    Postadress:

    Att: Personuppgiftsansvarig

    Beiersdorf AB

    Box 275

    401 24 Göteborg

     

    Telefon: +46 31 799 08 00

    Maila Eucerin

    Våra kärnvärden

    Pionjärer inom hudvård
    Pionjärer inom hudvård

    Vi erbjuder dermatologisk hudvård för att skydda din hud, hålla den hälsosam och strålande.

    Rekommenderad av dermatologer
    Rekommenderad av dermatologer

    Vi jobbar tillsammans med ledande dermatologer och hudspecialister världen över för att erbjuda innovativa och effektiva hudvårdsprodukter de kan lita på och rekommendera.

    Hängivna till innovation
    Hängivna till innovation

    I över 100 år har vi tillägnat all vår tid till forskning och utveckling inom kunskapen om hud. Vi tror på att ta fram aktiva ingredienser och lugnande formulas med hög hudvänlighet som hjälper dig att leva ditt liv fullt ut, varje dag.