En forskare droppar försiktigt ett kemiskt prov på en växt.

Eucerin främjar alternativa testmetoder

4 min läsning
Visa mer

Vårt rättsliga ramverk och våra förfaranden förklaras

På Eucerin anser vi att djurförsök inte är nödvändiga för att bevisa hudtoleransen och effektiviteten hos våra kosmetiska produkter.

Djurförsök för kosmetiska produkter har varit förbjudna i EU sedan 2004, och för alla ingredienser i dessa produkter sedan 2013. I den meningen är alla kosmetiska produkter som finns tillgängliga i EU lika ""fria från djurförsök"".

Eucerin följer denna regel helt och hållet och har sedan lång tid tillbaka aktivt avstått från djurförsök i hela världen när det varit lagligt möjligt. Vi utför inga djurförsök för våra kosmetiska produkter eller deras ingredienser - såvida det inte, i mycket sällsynta fall, krävs särskilt enligt lag.

Det finns fortfarande ett fåtal lokala lagar runt om i världen som kräver djurförsök för den officiella säkerhetsregistreringen, till exempel i Kina. I det här fallet utförs testerna av lokala, statligt auktoriserade institut, utan inblandning av tillverkarna (Eucerin i det här fallet). Vårt uttalade mål är att övertyga de kinesiska myndigheterna om att djurförsök är onödiga för kosmetiska produkter. Eucerin fortsätter att aktivt främja utvecklingen av innovativa alternativa testmetoder samt den internationella acceptansen av redan befintliga metoder.

Alternativ till djurförsök

Att utveckla och införa alternativa metoder till djurförsök fortsätter att vara viktigt för Eucerin, med konsumenternas säkerhet som vår högsta prioritet. Som ett av de ledande forskningsföretagen inom detta område har vårt moderbolag Beiersdorf legat i framkant när det gäller att utveckla och främja alternativa testmetoder i nästan 40 år. Dessutom har vi framgångsrikt arbetat i expertpaneler och i föreningar för att utveckla in vitro-alternativ till djurförsök.

Eucerin är en del av Beiersdorf-familjen och drar nytta av all Beiersdorf-ledd forskning, inklusive alternativa metoder till djurtester. Sedan 2014 har ett forskarteam från Beiersdorf samarbetat med det Berlinbaserade bioteknikföretaget TissUse och simulerat fysiologiska processer och interaktionen mellan hud och lever för att bättre förstå mekanismerna för hur nya aktiva ingredienser påverkar den mänskliga kroppen.

Vårt åtagande att motsätta oss djurförsök

Vi är fortfarande starkt engagerade i att utveckla och validera viktiga alternativa testmetoder som nu är internationellt accepterade av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och redan erkända av viktiga tillsynsmyndigheter. Vi investerar betydande resurser för detta ändamål och har hittills arbetat med mer än 50 partners och intressegrupper över hela världen för att aktivt påskynda detta viktiga forskningsområde.

En pionjär inom nya testmetoder

1992 utvecklade våra forskare den grundläggande metoden för det så kallade 3T3-Neutral Red Uptake Phototoxicity Test och satte en viktig milstolpe i processen. Testet var det första alternativet till djurförsök som godkändes av myndigheterna efter ett formellt ringtest för validering (2000 i EU och 2004 i OECD-området).

Idag är testet standard i hela världen för toleranstestning av nya ingredienser under påverkan av UV-ljus. Dessutom är det det första in vitro-testet som erkänts i Kina.

En ren flod med ett litet vattenfall som rinner genom en skog.

Samarbete med välrenommerade partners

Vi är aktivt engagerade i att utveckla innovativa alternativa metoder och deras internationella acceptans i samarbete med mer än 50 partners och intressegrupper hittills.

Vi är intensivt involverade i olika arbetsgrupper inom den europeiska paraplyorganisationen för kosmetikaindustrin (Cosmetics Europe), och vi samarbetar med European Centre for the Validation of Alternative Methods (EURL ECVAM) och stöder OECD genom att tillhandahålla vetenskapliga insikter.

Vi är en aktiv medlem i European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV) och, sedan 2006, en av grundarna till European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) - en gemensam organisation för Europeiska kommissionen och sju industrisektorer.

Driva och främja framtida forskningsverksamhet

Även om avsevärda framsteg har gjorts finns det för närvarande fortfarande inga officiellt accepterade och etablerade alternativa testmetoder för alla säkerhetsrelaterade frågor. Detta resultat har särskilda konsekvenser för utvecklingen av innovativa produkter och det rättsliga godkännandet av nya beståndsdelar i kosmetiska produkter. Vi kommer därför att fortsätta att arbeta intensivt med utvecklingen och den framgångsrika användningen av alternativ till djurförsök.

Mer läsning om hållbarhet